ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 25, 2016

Rajeshwari Old Age Home Visit on this sunday @Kukatpally, Hyderabad

Hi all,

With all your support we have successfully completed old age home visit at Rajeshwari old age home,Kukatpally...

Total 25 Volunteers participated...The home has 52 old age people...

It was a awesome feeling to spend time with them...our Volunteers divided into groups and interacted with all the old age people...

Sung many songs...played antaksharti...

Given groceries to the home...the groceries was sponsored by Shantaram sir... New Volunteers were appreciated with Aswa certificates ...Thank you all,
Mohan NagaKumar A
Team Share & Care ASWA

On Fri, Jul 1, 2016 at 9:04 PM, mahesh desu <mahesh809@gmail.com> wrote:
Dear All,
Its Time to Share your happiness and care the old age people  on this Coming Sunday- 3rd july - 2016 at Rajeshwari old age home.
Please come and join with us on this Sunday 3rd July 2016 from 10 :00 am to 12:00 pm at " Rajeshwari Old Age Home " Near SSD Grammer High School,  Alwyn Colony, Kukatpally, Hyderabad.
Please reach KPHB  Bus stop @ 09:30am.
Please come & join us to increase our happiness and see the smiles in their faces.
For more info please contact us 
  Hari Krishna -  9848268646 , Mohan NagaKumar : 7416601669 / Help line :9948885111.


Thanks,
mahesh desu,
Love All- Serve All,
AMMA - ASWA.