ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 26, 2016

Home visit @ Sai Seva Sadan Home ---Motinagar, Hyderabad -Sunday, 07/August/2016

Hi all,

On the occasion of friendship day,With all your support we have successfully completed visit to Sri Sai seva sadan,home for mentally retarded,A.G colony, Hyd...

Total 21 Volunteers participated...The home has 18 mentally retarded children...

It was a awesome feeling to spend time with the children...

Sung many songs...played games with ball, target games, dances by children n volunteers, songs etc...

Each volunteer tied friendship band to one child and each child tied a band to the volunteer.

Supported groceries to the home. The groceries was sponsored by shantaram sir. New Volunteers were appreciated with Aswa certificates .
Thank you all,
Mohan NagaKumar A
Team Share & Care ASWA

On Fri, Aug 5, 2016 at 4:32 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:
On behalf of Mohan Nag kumar,


Dear All,

Its Time to Share your happiness and care with little kids on this  Sunday- 07th August, 2016. 

Please come and join with us on this Sunday from 10 :00 am to 12:00 pm at " Sai Seva Sadan Home " Beside Hanuman temple, Natraj Nagar, Mothi Nagar, Hyderabad.

Please reach S.R Narar Bus stop @ 09:30am.

Pls Do join us to increase our happiness and see the smiles on children faces.


For more info please contact us 

 Hari Krishna -  9848268646 , Mohan NagaKumar : 7416601669 / Help line :9948885111.


Thanks & Regards,
Share & Care Team,
Mohan Naga Kumar,
Love All- Serve All,
AMMA - ASWA.