ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 25, 2016

Home visit @ Aadarana Orphan Home---Behind Tv tower, Malakpet , Hyderabad-Sunday 02/October/2016

Dear All,

With all your support and blessings we have successfully completed visit of Aadarana Home for Orphans on 2nd Oct -16 on the occasion of Gandhi Jayanthi and our regular Visit.

We reached home at 10:00 am and returned at 12:30 pm.

1. Conducted games with paper cups, smiley balls
2. Conducted drawing Competition
3. Distributed groceries to the home.
4. New volunteer certificates to the new volunteers
Total 9 volunteers participated
  1. RamaKrishna(New volunteer)
  2. Kiranmayi garu(New volunteer)
  3. Pratap
  4. Ramoji
  5. Akash
  6. Balu
  7. Hari
  8. Varalaxmi and myself...
After completing home visit 6 of us attended Seva mela
Thank you all for your cooperation and hard work to share your happiness with the children.


Mohan NagaKumar A
Share & Care Coordinator
TEAM ASWA.

On Sat, Oct 1, 2016 at 8:12 AM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:
Hi all,


It's time to share your happiness with the cute little uncared children.
On the Occasion of 'Mahatma Gandhi Jayanthi' and as part of our regular monthly visit,
This Sunday 2nd October, we are going to visit orphan children at "Aadarana Orphan Home", Behind Tv tower, Malakpet , Hyderabad,
We have opportunity of two hours enjoy with them from 10 A.M to 12:00 P.M.   
Please come and participate to increase the happiness in children...

Address/ venue:
H. No 16-2-738/4/5/12, SBH Bank Colony,
Behind TV Tower, Asmangadh , Malakpet,
SBH Colony, New Malakpet,
Hyderabad, Telangana 500036,
Contact : Mohan nagakumar : 9246191669,Hari : 9848268646 /Helpline. 9948885111

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION