ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, May 18, 2016

Blood Donation Camp to Save 2000+ Thalassemia Children on this Sunday@SR Nagar <22nd May@ 9AM to 1.30PM>

​Hi all,
​​
Blood donation is among the highest service one can render to humanity.

   

With this thought, AMMA Social Welfare Association is organizing Blood Donation camp on 22nd May 2016 (Sunday). This small activity can save lives of many Thalassemia affected children.
​ 
They require blood for every 15 days for their survival. Hence we request for your participation and also request you to invite your friends, relatives and other people you know for this noble cause.


Amma Social Welfare Association successfully conducted 22 blood Donation Camps with your great support. We are expecting the same support this time also. In summer they require more blood, due to Summer Holidays they get less blood donors.

23rd Blood Donation Camp Details:
PAVITHRA Academy, Opp : S.R. Nagar ICICI BANK​, 
Lane besides IDBI Bank, S.R. Nagar, Hyderabad
Contact: 9666664562 / 9246191669 / 9666526698
Date:         22-March -2016 (Sunday)   
Time:          9.30 AM to 1.30 PM
​​
 Route map :
   
​ 


Thanks,
Mahesh  desu
​SAVE LIFE TEAM