ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 16, 2016

BEST BLOOD DONOR AWARDS FOR 2015-2016

Hi,


It's really hard to get even 1 unit of blood when it's really required.  Donating blood is equal to giving rebirth. Like previous years ASWA decided to honor the services of our Blood Donors who are regularly donating Blood i.e. 3 /4 times out of 4 camps we conducted in a year. The following are the list of the BEST BLOOD DONORS.  It means they are regularly donating blood for every 3 months, which is the most NOBLE and GREATEST act. I request every one to join hands to congratulate them.

2012-13 we introduced "BEST BLOOD DONOR APPRECIATION AWARDS" to appreciate "Regular Blood Donors" who are donating blood regularly for Thalassemia Children and to create more awareness about Blood Donations, .  We have conducted 22 blood donation camps till now, including 4 in the last year. Fortunately we got 16 members, who regularly donated, including 2 special jury awards (Vasanthi & Phaneendra). There is no words to appreciate their dedication in regular blood donation to save little Thalassemia children.

We honoured them with a Medal & Certificate. 5 members didnt attended the event, those will be facilitated in our next blood donation camp on 22nd May, 2016.


  

Love all - Serve all

Sreenivasa Prasad Rao. Sarvaraju
Founder President
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9666664562      Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses