ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 16, 2016

8th Year Book Let - ASWA - An Update

Hi all,

You all know that ASWA's goodwill lies in its transparency. Every year we release a booklet compiling of its activities & funds. We have been receiving immense of response for this from many related parties of ASWA. 

We cant found any better stage than our 8th anniversary celebrations to launch this. Our chief guests Sri. Venugopal Reddy Garu, Jawaharlal Nehru garu and Sundar Raj Perumal garu inaugurated our 8th Year Book Let.


It consists of ASWA
  • Activities
  • History
  • Milestones
  • Achievements
  • Future Plans
  • Financial Updates and many more.....


Love all - Serve all

Sreenivasa Prasad Rao. Sarvaraju
Founder President
Amma Social Welfare Association (ASWA)
WEB SITE             FACE BOOK
Hyderabad (H.O) : +91-9948885111, +91-9666664562      Ananthapuramu Chapter: +91-9849685946

Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses