ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, November 18, 2015

Spare 1 Hour to Feed the Needy people .. i.e, On 16th (Monday),November,2015 at Maternity Hospital,Koti, Hyderabad.


Hi all,
On every third Monday of every month we conduct Food Distribution.
         For this month , on 16th November(Monday), 2015  evening at 4.30 PM , we are going to conduct Food Distribution in "Govt Maternity  Hospital,Koti" under 'Annam Parabrahmam Project'.

We will start from Mytrivanam(Ameerpet) at 3:00 P.M to Hospital with food packets. Interested volunteers can join from here also. Otherwise you can come directly to Hospital.
We are facing problem in distribution because of lack of sufficient volunteers to control the Crowd.                           
Please do participate to see & feel the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.
We need minimum one lady volunteer to distribute to ladies in the wards.

Date : November 16th
Time : 4.30 pm to 5.30 pm.
Venue : Govt Maternity Hospital,
Place : Near Koti women's college Bus stop , King Koti, Hyderabad
Interested Volunteers \ Participants Contact:  Sarath Chandra @9700546866  \ Mohan NagaKumar@ 9246191669 \  Help Line(Sreenivas Prasad):9948885111  


You too can sponsor for this noble cause Fully/Partially either  Regularly or Occasionally on your special days.

Earlier Activity Photos:
 


Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
Sarath Chandra . V