ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, November 26, 2015

నా యాప్స్‌ చదువులు చెబుతాయ్‌-TEACHER who designed 100 Android Apps for Students-appreciated by Narendra Modi Ji

Hi,

Why I am Sharing this?? – I request you to download these FREE APPS so that we can get some info to teach to students.
  
Name : IMRAN KHAN

Web Site : www.gktalks.com

Search on Google Play Store for his App : gktalk_imranArticles about him :AMMA Sreenivas