ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, February 23, 2015

Visit to Amma Abhaya Hastham (For blind people)home, on this Sunday 11-Jan-2014, Hyderabad.

sarath chandra <sarathmfm@gmail.comDate: Mon, Feb 23, 2015 at 6:54 PM

Hi All,

                                                             On 11.01.2015 we have successfully completed the home visit of "AMMA ABHAYA HASTHAM FOUNDATION FOR BLIND" near Vinayakanagar bus stop, Shaikpet. This home is specially for Blind people. In home some people are totally blind and some partially blind, but all are they studying in Braille language only. We got very much of inspiration from the children as they have very good singing talent and computer operating knowledge also. Devika is running the home.

Our Volunteers are very very happy to visit this home and they are unable to express their feelings in words.

Activity in Brief: 
1.       In Home total 20 members are staying and they came from Anathapur Dist.
2.       We have reached home @ 10:15am.
3.       Introduction with Volunteers and Children
4.       After introduction children has sang the excellent motivational songs and they are having the excellent talents.
5.       They have showed their Braille language and volunteers are very happy with the knowing the new language.
6.       Children and volunteers has done excellent Dance for different songs.
7.       We have purchased and donated the Groceries and Biscuits worth Rs. 2200/- and fruits also.
8.       Finally we have left from the home @ 1:30 pm, children are not to allow us for leaving them, volunteers also left from their forcibly for the children lunch time.
Volunteer who made this event success :
1, Ch. Anil
2, K. Praveen Kumar
3, S. Naveen Kumar (New)
4, P. Ganesh (New)
5, V. Shankar Rao
6, B. S. Chakraborthy
7, K. Aakash
8, Gyana Ranjan Sahoo
9, Naga Babu
10, Rameswar
11, R. Suneetha
12, D. Prabahavathi
13, A. Nagaraju
14, B. Hariprasad
15, G. Revathi
16, B. Naresh Kumar


Activity snaps:Our Volunteers group..

Click Here for more snasps.


Thanks,
ASWA -TEAM,On Thu, Jan 8, 2015 at 10:20 PM, sarath chandra <sarathmfm@gmail.com> wrote:
Hi friends,

As part of our monthly Home visit under Share and Care project , we are going to visit "Amma Abhaya Hastham" (foundation for the blind)on this sunday 11-jan-2015.


About Home: Home consists 20 partially blind (male & female)people, who are studying polytechnic and degree courses. It is maintained by Devi gaaru. 
We will start from S.R nagar bus stop  @ 8.30 A.M. pls join from here.
Interested participants & volunteers
pls call :Naresh kumar @ 9666664562 \ NAGABABU @ 9494567367

Home name: Amma Abhaya Hastham

Timings : 9A.M to 11.30 A.M(aprx)

Address :Near vinayaka Bus stop,Sheikpet,Hyderabad.Thanks & Regards, SARATH CHANDRA ,V
ASWA TEAM.