ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, February 17, 2015

Event:Career Guidance sessions on 07-02-15 @ 2PM-Anantapuramu


Hi ASWA Birds,

We conducted career guidance session to 52 students in No.2 Govt High school,behind vegetable market,Anantapuramu.

This is  session very useful to this children's.Because their parents all are working in Market.They don't know the importance of education and value of time.Along with students three teachers listened our class and they asked to tell the importance of Education to students.Because students are thinking that their parents are  earning money in market.So they want to continue the same.But i said the importance of education and about our responsibility towards society.

One students came towards me and said that "you rebuilt  confidence to me and it is very helpful to us Anna".


Still we planning to conduct more sessions in Anantapuramu surroundings .If possible please let me know to conduct more sessions .


Love all - Serve all
P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA) 

WEB SITE             FACE BOOK