ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, February 18, 2015

Financial Support Extended to Aparna Devi a TTC Student by Mahidhar garu and Shashidhar garuOn Sat, Feb 7, 2015 at 12:19 AM, Bikshapathi Nayakwadi <bnayakwadi@gmail.com> wrote:

Dear All,

We received a Help Request for Educational Support from B. Aparna Devi of Peda Gonnuru of Mudinepally Mandal, Krishna Dist.


This Girl is the sister of B. Madhubala whom Mr. Mahidhar garu and Mr. Shahidhar garu were helped previously for paying 1st year Polytechnic fee. Now also we forwarded the request to them. The Two Kind Hearts helped Ms. Aparna Devi with Rs. 7,000 INR.


"AMMA Social Welfare Association - HYD" very thankful and indebted to Mr. Mr. Mahidhar Garu and Mr. Shahidhar Garu.


Really we are very thankful to both you Sir.
Regards,
Bikshapathi Rao Nayakwadi
Coordinator - Cheyutha (Educational Support)
9966763755 / 8886301401
Amma Social Welfare Association - Hyderabad
AMMA - ASWA - www.aswa.co.in