ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, November 18, 2014

Visiting Aadarana Orphan Home for Boys located at Malakpet

Dear All

We had memorable time at Aadarana Orphan home for boys. Home located near (TV Tower) Malakpet have inmates of around 50 students who are orphans and semi-orphans. Students were disciplined, and eagerly waiting for us.

Mr.Madhava Rao started the home in 2003 increasing his services by maintaining separate home for Girls and trying to provide permanent shelter to all.

There we spent around 2 Hours time with various activities like small essay writing, puzzles, tongue twisters, conveying message to others without talking. Distributed old clothes, Fruits, Soaps and more than 100 inspirational books.More Pics at:List of Volunteers Participated:

A.Mallesh
Yogi Sharma
Mohan Nag Kumar
Naga Raju
Vinay
Yousuf
Dhanesh
Aakash
Padmini
Suneetha
Naga babu
Rammohan Rao.V
Kishore.N

Thanks to all volunteers who directly and indirectly supported this activity

Regards
ASWA Team


On Sat, Oct 11, 2014 at 8:13 AM, Kishore Kumar Reddy <kishore12.nalabolu@gmail.com> wrote:
Hi,
Only 1 day to go for Home Visit.....


On Wed, Oct 8, 2014 at 6:17 AM, Kishore Kumar Reddy <kishore12.nalabolu@gmail.com> wrote:
Dear All
This month under Share & Care we are visiting Aadarana Orphan Home for Boys located at Malakpet
Home consists of 50 boys from 5 years to 20 years
Address: Aadarana Orphan Home for Boys @ Malakpet TV Tower
Date: 12th October 2014 Sunday from 10.00 am to 12.30 pm
We start from S.R nagar at 8.00 am.
Hope you will be there
Interested Please contact   Kishore : 9951421424  Sarath Chandra : 9700546866
Thank You
ASWA Team