ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, November 08, 2014

Childrens day activities at GBES Balkempet

Hi all,


On the occasion of children's day we are conducting various activities in GBES primary school, Balkampet opp to Nature cure railway station.

Please find the schedule below:

1. Date:  10-11-14          Various Games from 9:00 am to 11:00 am

2. Date:  14-111-14    Prizes and sweets distribution and Road cleanliness program near to GBES School with the help of children's and Teachers and Volunteers under Swachh Bharat program from 9:00 am to 12:00

So I invite all of you to participate and make these events success.


Please free to provide your valuable suggestions in this regard.

For more details please contact:  Dhanesh: 8885290990 and Haritha: 9949789229Thanks,
Dhanesh

Love all-Serve all