ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, November 18, 2014

Grocerries Support to BMCS Orphan Home,Upparapalli

Dear all,

As all know that we visited BMCS Home in last month .It  was ruined by Devadasu garu .He don't know how to run the home and maintaining of it.  40 childrens are staying in this home age from 2.5 year to 17 years.

This month we supported for grocerries to them it be a cost of 2000Rs/-.

List of items Given:

1.10 kgs Kandi pappu
2.25 Kgs Marmaralu (for breakfast )
3.5 liters  Palm oil
4.5 kgs Atukulu
5.10 kgs Upma Ravva
6. 2kgs Puliogare Powder


Love all - Serve all

P.Naveen Kumar
Amma Social Welfare Association  (ASWA)