ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, May 26, 2014

Food distribution on Monday (April 21st, 2014), under Annam Parabrahmam Project in Hyderabad.

Hi all,

We successfully completed food distribution in Neloufer Hospital on April 21st. 

We prepared 150 packets of Vegitable Pulao rice for 3,700 and distributed to patient attendees in hospital. 

Volunteers reached at right time and served actively. Thanks to volunteers for their active participation. 

Volunteers participated:
  • Nagaraju Gaaru (CESS)
  • Mohahn Nagakumar
  • Dhanesh Khakkar
  • Sarath Chandra.v
Thanks to kind donors and Volunteers for their  valuable participation.

Please find activity snaps bellow :
Thanks,
Sarath Chandra.v
Coordinator 
Annam Parabrahmam.

​On Fri, Apr 18, 2014 at 12:55 PM, Sarath Chandra Vakati <svakati@spcapitaliq.com> wrote:

Hi all,

To feed needy and poor people,
We are going to conduct Food Distribution on 21st April, 2014 at NELOUFER Hospital, Under Annam Parabrahmam Project.  

We will start from Mytrivanam(AMEERPET) , at 7p.m to hospital with food packets, interested people can join fordistribution from here also. Other wise You can come directly to hospital.

Time : 8.00 pm to 9.00 pm.
Venue : NELOUFER Hospital
Place : Red Hills, Lakdi Ka Pul, Hyderabad.
Date : April 21st, 2014

Interested volunteers \ participants contact : Sarath chandra @ 9704412335 \Srinivas prasad@ 9177999263.

You too can participate in this program by sponsoring fully/partially either Regularly/occasionally.