ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, January 03, 2014

Inter School QUIZ Competitions in PDP@ ZP High School, Kuchapally on 21st Dec, 13Hi All,

On 21st of this month(3rd Saturday) we conducted Quiz Competition in this school. 

As we discussed earlier, we have 5 rounds in Quiz, So We divided 5 rounds into two levels (1st level(Elimination level) contains 3 rounds and Second level contains 2 rounds).

Total 15 teams participated and each team contains 7-8 members. So we divided all the teams into 3 groups and each group contains 5 teams.
 
 

                                                 View Album

Here who got the highest marks from  1st level, that team only eligible for next level. So After completion of 1st level 3 teams (from each group) are qualified for next level.

After completion of 2nd level, Two teams got same marks. So that we conducted another round for picking 1st and 2nd.

So finally 3 teams got 1st, 2nd 3rd places but maximum of teams. 

                మూడు టీం లే ఫైనల్ కి వచ్చాయి కానీ  అన్ని టీం లు గట్టి పోటీని ఇచ్చాయి.

Finally We successfully completed this even with the help of our volunteers

We are gladly thankful to all the volunteers Dhana Kumar, Rajesh, Sana, Bikshu, Naveen, Haritha, Naresh, Sreenivas Prasad Rao, who are participated in this event.


 

                                          View Album

Thank you everyone who ever supported this event directly or indirectly.Because of you  only We Successfully completed this event.Love All - Serve All

Vikas Team,
PH : 9032840686,
Amma Social Welfare Association