ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, October 21, 2013

3rd Session-Elocution Competition-under PDP@ Govt Round Table High School, Sanath Nagar (on Every 4th Saturday)

Hi All,

On 24-08-20013, We conducted Elocution competition to high school children (Topic : Plastic) under "Personality Development Program"

We conducted the competitions for 6th and 7th from 2 to 3.30PM and for 8th to 10th from 3.30 to 5PM.

Before starting competition we explained the following about "ELOCUTION COMPETITION"
  • Format
  • Tips to be used 
  • What benifits will they get by participating in this compeition


Around 250 students participated in this event.


  
  


Our special thanks to  Mohan Naga Kumar, Naga Raju who are participating regularly.Only 

because of their regular participation this PDP  program going smoothly. 

Love All - Serve All
Thanks and regards 
Naga Babu