ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, October 18, 2013

Food Distribution under Annam Parabrahmam Project <23rd September, 2013>


Hi Friends
As mentioned earlier we distributed 100 Food Packets worth 2000/- to attendees of Niloufer Hospital Patients.
We have arranged separate Que for Ladies and Gents. 1st we distributed Food packets to Ladies, then the remaining served to Gents.

My special Thanks to our volunteers Upendra, Kishore, Venkate, Naga Kumar, Naga Babu for their active and timely participation.

Interested can join us on next month 3rd Monday.
We can also distribute cooked food, if anybody is interested to do so. Its costs much to prepare food outside i.e. In mess/hotels. If anybody is interested to prepare then we will arrange all the Provisions, so that we can avoid preparation cost and can distribute more food packets for the same amount.

Thanks to all the donors & volunteers.On Sat, Sep 21, 2013 at 4:15 PM, sarath Babu <sarathmfm@gmail.com> wrote:

Hi all,

 Under Annam Parabrahmam Project,

On 23rdSep2013, we are conducting food distribution in NELOUFER Hospital.

we will start in Ameerpet at 7p.m to hospital with food packets.

 Time : 7pm to 8.30 pm.

Venue : NELOUFER Hospital

Place : Hyderabad .

Date : 23-sep-2013

Interested volunteers \ participants contact: Sarath chandra @ 9704412335 \Srinivas prasad@ 9177999263.Thanks,
Sarath Chandra.v
Coordinator