ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, October 18, 2013

3rd & 4th Sessions under PDP @ Z.P.High School,Chintal basti, Kairathabad (Elocution & Goal Setting)

Hi All,

Sorry for the delayed updates. Now I am sending updates of 3rd and 4th Sessions.

3rd Session-4th August,2013
We have conducted competition – Elocution (Subject : " Plastic-Meaning, Uses, Disadvantages & its Preventing Steps ") under "Personality Development Program " on 4th August in this School. Around 50 students participated and We have collected project work for same topic.


We announced our next session as "IMPORTANCE OF LIFE & GOAL".

Participated Volunteers: Mohan Naga Kumar, Naga Babu.

4th Session-7th September 9AM, 2013
We conducted a session on "IMPORTANCE OF LIFE & GOAL" under "PDP" on 7th September, so that they will transform/ think on transforming their lives by setting Goal in their life.
Mr. Naresh from Lead India conducted this session in a very interactive way. We observed that children are more disciplined than previous sessions. We conducted the session only for 8th, 9th & 10th Class Students. 

Our sincere thanks to Mr. Naresh for his valuable time and motivating the students with different examples and motivational words. 

Participated Volunteers: Naresh (Lead India), Srinivas Prasad Rao.
 


On Fri, Sep 20, 2013 at 2:08 PM, Naresh Kumar <nareshdrl.1986@gmail.com> wrote:
Hi Friends

Tomorrow, Saturday we are conducting GOAL SETTING Session (as a compensation to cancelled session (on 7th Sep))

Time : 1PM-2.30PM

Topic : Importance of Goal (Personal, Professional, Family & Social) & Its setting

Help : Srinivas @ 9177999263

Please assemble at the school at 12.45PM

Please do attend to motivate students and volunteers.