ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 26, 2011

Annam Parabramham - Food Distribution to Road side Destitutes

Dear All,

On 23rd Oct, 2011, Sunday  we distributed 22 Food Packets to the road side destitutes under “ANNAM PRABRAMHAM PROJECT”.  

This Sunday we have covered the Ameerpet, Yerragadda, Yusufguda, Srinagar Colony areas to distribute the Food Packets to the Road side Destitutes with the help of Prabha. She did wonderful work and crossed all the roads every time whenever we find the Destitutes and distributed the food packets with more patience.

The following are the distribution details.

Distribution Details:

Distribution
Amount
Rice(20pack*20rs)
(Rice,curry,sambar,curd for each pack)
400
Total
400


Participants

Prabha
Umasankar

Love all-Serve all
Umasankar. T
Secretary