ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, March 29, 2011

Updates


Update 29th March, 2011: Classes are running smoothly from 5.30 to 8.30PM. Nearly 20-30 Children of 5-12 years are coming to first hour classes (5.30 to 7 PM) and 10 student’s aged between13-17 years (who are coming from labor works after 6PM) are coming regularly for second hour classes (7-8PM).

Mr. Jayasheel, B. Tech Student and also Serve the Needy Volunteer are running classes here at thanda from Monday to Saturday along with Sri. Durga (paid Volunteer). Mr. Prasad, the initiator of this Project is coordinating and also attracting children with his Games based education.

As these two volunteers have exams in April, they unable to attend the classes.. So we eagerly need two volunteers (even Paid) to continue these classes for 2 months. Kindly reach me @ 9177999263, if you r interested.