ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 25, 2011

Prize Distribution at SRI SARASWATI VIDYA MANDIR


Dear Friends,


We successfully completed the Prize distribution Programme at "SRI SARASWATI VIDYA MANDIR" on 24th Jan. SrinivasaPrasadRao, Haritha, Ranganath and ManojKumar are the active Participants in this Programme.


For our remembrance we conducted the EssayWriting competition and Elocution competition in the school on 29th Nov 2010.    
          
After the completion of Prayer in the school Mr.Ranganath motivated and inspired the students “to be fearless and more and more active in any event which inturn helps to improve one's interpersonal skills”.


Sri SaiNath Garu, Secretary of the SARASWATI VIDHYA PEETAM and Mrs Vanaja Madam, Headmistress gave the prizes to the winners of Essay Writing and Elocution Competitions.


Also Mr. Ranganath gave Cards relating to " SWAMI VIVEKANANDA Quotations to the Students " to all the students who participated in the Elocution Competition. Finally Mr. SrinivasPrasad Rao made the students to take oath that they will come forward and participate in any competitions by overcoming the most obstacle factor for ones growth i.e. fear. Manoj & Haritha has coordinated all the things.


It is really good experience in the school, that the students are well disciplined which we came to know through out our session. The main thing is that the management and teachers are very sportive and they are encouraging the students too. I hope this is a good sign for us to do more and more events.


Access the below link for the images:
http://picasaweb.google.com/ammasrinivas4u/240111SaraswatiVidyaMandirPrizeDistribution?authkey=Gv1sRgCOPE7a_uvoO9Wg&feat=directlink

Warm Regards & Thanks,
Manoj Kumar .M
+91-9948798072
Love all-Serve all

AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION