ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, January 25, 2011

Mother Express Train - Quick update


 • ON 16th January 2011 we went to visit Mother Express train around 4pm

  The Train was organized by Indian Railways, to commemorate the birth centenary of Mother Teresa. It has some exclusive and rare pictures of mother

  Railway Minister Mamata Banerjee flagged off the ''Mother Express'' from Kolkata , which travels whole india, as a process it arrived  to Secunderabad.

  She came to India in 1929 at the age of 18 and took up teaching as her first vocation. She became an Indian citizen in 1948.

  Train has 3 coaches, which is divided into childhood, her efforts in starting missionary of charity, and about leprosy eradication.

  The Missionaries of Charity assisted the railways by supplying photographs and other 
  inputs.

  Volunteers participated Sharath,Sravan,Srinivas,Ranganath,Help age volunteers (Laxman and others also joined)

  We really inspired and motivated a lot after seeing Mothers life with images/

  Thanks and Regards
  Rangananth Daruri