ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, November 12, 2009

thefreedomfoundation.org

---------- Forwarded message ----------
From: Prasanthi Uppalapati <prasanthi.uppalapati@gmail.com>
Date: Wed, Nov 11, 2009 at 11:51 PM
Subject: <Health>Organizations working on HIV / AIDS

Hi Friends,

Phanindra works for Computer Sciences Corporation (CSC). Volunteers of CSC are planning to visit any place/orphange, on 1st December, where children affected with HIV Virus are taken care of.

December 1st being AIDS day, most of you might be interested in knowing about organizations that work for HIV affected people.

I heard about Freedom Foundation.

Freedom Foundation - Centers for Chemical Dependency & HIV / AIDS
Jaya Singh Thomas, Project Co-ordinator, 9908582655

Head Office:

No. 180, Hennur Cross, Bangalore - 560043. 080-25440134

21, Cariappa Road, Bollarum, Sec'bad - 500 010. 040-27861023. Fax: 040-27866486.


Pl. share the details of any other organizations that you know. Pl. keep Phanindra in cc.