ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, November 12, 2009

About SAHI Organization helping poor deaf kids.source  http://epaper.sakshi.com/Details.aspx?id=300810&boxid=28624770

Sakshi Telugu News paper, 10-11-2009 Family page Number 3

This is a good article about SAHI (Society to aid hearing impaired).

The organization conducts free campaigns in schools where hearing assessment for all school children are made out.

Assisting poor children by giving free hearing aids and

also helping to the possible extent by providing monetary as well as professional contribution in cochlear implant surgeries.

Good work being done.

Read the article which is attached to the mail which is actually a e paper image retrieved from Sakshi e edition.