ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Monday, November 16, 2009

blood required

Hi all,

If any body wants blood you can call to the below blood bank number which is started by a social welfare association VISWAMANAVATHA.

Apart from requesting friends you also have following resources which you can find donors immediately.MANAVATA BLOOD BANK                    9704378880