ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, September 28, 2017

Visit to Lalana foundation, Nagol, Hyderabad on 24th September, 2017


Hi all,

With all your support last Sunday 24.09.2017 we have successfully completed visit in Lalana foundation, Nagol, Hyderabad.

Total Volunteers  participated = 10 Members .

The home has 33 kids.

It was a awesome feeling to spend time with the them...

Playing game and stories  fun activities ... It really one good page in my life 

Distributed sweets and biscuit to kids, which is sponsored by our volunteers...

Special Thanks for Sruthi Garu for Donating 1000rs to share and care 

Amma Social Welfare Association  appreciating you and Say's great thankful to success this event