ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, September 28, 2017

Home visit at Jeevanodaya Orphan Home for Children On 7/9/2017

Hi all,

with all your support Today we have successfully completed visit in Jeevonadaya Home for Children's , Mothinagar , Hyderabad.

Total Volunteers  participated = 20  Members .

The home has 32 children's with Founder Nirmala Garu

It was a awesome feeling to spend time with the children...

Sung many songs and dance performance by  children's, played games with ball, paper  cups  ,  damsel art etc...

Given groceries, Chocolate Packets, Forties and Bananas etc.... to the home..
 Volunteers were appreciated with Aswa certificates…

Small Honor to Founder Nirmala with shallwa

Special  Thanks  to  Archana Garu and Madhava (Chakri friend)

Total New Volunteers Participated  - 6  Members 


Amma Social Welfare Association  appreciating you and Say's great thankful to success this event  With regards 
Hari Krishna P
9848268646
Share & Care Team