ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 07, 2017

Orphan Home visit on 9th July 2017 at Jeevodaya Home for Children

Dear All,

It's Time to Share your happiness with our little Brothers and sisters (orphans) on this Coming Sunday- 9th  July  2017 at Jeevodaya Home for Children  

Please come and join with us on this Sunday 9th July 2017 from 10:0am to 12:00pm at "(Jeevodaya Home for Children)" at Behind Don bosco Degree College, Mothi Nagar, Hyderabad.

Please come & join us to increase our happiness and see the smiles in their faces.

For more info please contact us @ Hari Krishna -  9848268646 , Mohan NagaKumar : 9246191669 / Help line :9948885111.

Home Address:
Jeevodaya Home for Children  
Behind  Don Bosco Degree College,
Mothi Nagar, Near Erragadda,
Hyderabad.

From
Aswa Share & Care team

--

Thanks&Regards
Harikrishna
9848268646