ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 07, 2017

ATP UPDATES:Food Distribution in Govt Hospital,02-07-2017


Hi All,


                                         I am privileged to inform you all that we have another opportunity to feed the needy on this coming Sunday. 

         Under 'Annam Parabrahmam project'  on every month, we used to conduct food distribution to out patients  along with old clothes distribution 

For this month we are going to conduct food distribution on this  2nd July,2017 (Sunday).

Let us please join your hands to make the event grand success.

If you have any unused items which are in good condition please donate to us ,we will distribute to needy

Date🚩 : 2nd-July-2017,(SUNDAY)

Venue🏛 : Govt Hospital

Timing🕔 : 5.30 P.M to 6.30P.M🕡

Address : Govt Hospital, Anantapuramu.

Please participate and make the event grand success.Interested please ring 📲:Naveen 9849685946 📲Basha Bhai 8019872691 | 📲ASWA help line9948885111.


You to can sponsor for this program regularly OR occasionally on your special days either  fully /partially  


Love All - Serve All
Naveen
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION.
WEB SITE             FACE BOOK

Help Lines:   Hyderabad (H.O) : +91-9177999263, +91-9948885111, Ananthapuram: +91-9849685946.