ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, December 11, 2015

Home Visit of "Vikalangula Kalyana Vedika (Home for Visually Challenged)" at Saroornagar Gandhi statue -Sunday 13th Dec, 2015
Dear All,

It's time to share your happiness with our little Brothers and Sisters(orphan).

Please come and join with us on this Sunday 13th,Dec 2015 from 10:00am to 1:00pm at "Vikalangula Kalyanavedika(Home for Visually Challenged)" at Saroornagar Gandhi statue, Karmanghat Road, Dilsukhnagar.

Please reach Dilsukhnagar Bus stop @ 09:30am.

Please come & join us to increase our happiness and see the smiles in their faces.

For more info please contact us 
 Mohan NagaKumar A: 7416601669, Hari : 9848268646, Naresh Kumar -  9666664562  / Help line :9948885111.

Home Address:

Vikalangula Kalyana Vedhika - Blind Girls Home

   Near YSR Gardens 
   Sarrornagar Gandhi Statue
Karmanghat road 
Dilsukhnagar. Hyderabad

Regards,
Mohan NagaKumar & Team

Share & Care Project.
Amma Social Welfare Association
    Love All – Serve All