ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, December 19, 2015

Activity under Annam Parabrahmam Project--Food Distribution @ Koti Maternity Hospital, Hyd on <21st Dec,2015,MONDAY>


Hi all,

On every third Monday of every month we conduct Food Distribution.

         For this December month we will conduct on 21st  Monday .We will start from Mytrivanam (Ameerpet) at 3:00 P.M to Hospital with food packets. Interested volunteers can join from here also. Otherwise you can come directly to Hospital.

We are facing problem in distribution because of lack of sufficient volunteers to control the Crowd.                             
Please do participate to see & feel the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.

We need minimum one lady volunteer to distribute to ladies in the wards.


Date : December 21st 

Time : 4.30 pm to 5.30 pm.

Venue : Govt Maternity Hospital,

Place : Near Koti women's college Bus stop , King Koti, Hyderabad

Interested Volunteers \ Participants Contact:  Sarath Chandra @9700546866  \ Mohan NagaKumar@ 9246191669 \  Help Line(Sreenivas Prasad):9948885111  

 


You too can sponsor for this noble cause Fully/Partially either  Regularly or Occasionally on your special days.


Previous activity in pics

👍


Thanks & Regards,

Annam Parabrahmam Team,​

Sarath chandra . V

9700546866,

WWW.ASWA.CO.IN