ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, October 17, 2015

Activity under Annam Parabrahmam Project--Food Distribution @ koti Maternity Hospital, Hyd on 19th October,2015 (MONDAY)

Hi all,

On every third Monday of every month we conduct Food Distribution.

         For this month , on 19th  October(Monday), 2015  evening at 4 P.M, we are going to conduct Food Distribution in "Koti Govt Maternity  Hospital," under 'Annam Parabrahmam Project'.

We will start from Mytrivanam(Ameerpet) at 3:00 P.M to Hospital with food packets. Interested volunteers can join from here also. Otherwise you can come directly to Hospital. We are facing problem in distribution because of lack of sufficient volunteers to control the Crowd.     
                        
Please do participate to see & feel the need of food and happiness in eyes of beneficiaries.

We need minimum one lady volunteer for Food Distribution as it is Maternity Hospital.  

Date : October19th  ,2015
Time : 4.00 pm to 5.00 pm.
Venue : Govt Maternity Hospital,
Place : Near Koti women's college Bus stop , King Koti, Hyderabad

Interested Volunteers \ Participants Contact:  
Sarath Chandra@9700546866  \Mohan NagaKumar@ 9246191669 \Sreenivas Prasad@9948885111  

You too can sponsor for this noble cause Fully/Partially either  Regularly or Occasionally on your special days.

Thanks,
Annam Parabrahmam Team,
Sarath Chandra . V