ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 17, 2014

FOOD DISTRIBUTION ON @16.11.2014 -KADAPA CHAPTER

From: Chapala Venkatesh <chapalavenkatesh@gmail.com>   Date: Fri, Nov 21, 2014 at 9:35 PM


Hi A.S.W.A,

We Kadapa Chapter Volunteers Distributed 25 Packets of Tiffin (idli and Vada)to Road Side Destitute on 16.11.2014 .Our Volunteers Tadigotla Babu and Bathala.Sumanth  Sponsored  this Food Distribution .You can also Sponsor Food Distribution Programme  on any occasion of your Family Members and Friends. We Will be with  you..Thanking you Sarath swamy For your continuous Support and Thanks to Volunteers  (Babu and Sumanth).

Volunteers Participated:

  • Tadigotla Babu       (Volunteer )
  • Bathala Sumanth         (Volunteer)
  • Chapala Venkatesu (Volunteer)


-----------------------
WITH REGARDS**

Love all - Serve all

*KADAPA CHAPTER,