ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, December 17, 2014

Anantapuramu Event:Grocerries Support to BMCS Orphan Home,Upparapalli

Dear All,

Under this Share&care project we supporting groceries to BMCS Orphanage Home from last 6 months. This  month we given  50 kgs wheat powder and 50 liter's oil cost of 2000Rs/-.

Volunteers:
Basha bhai
Pandu Ranga Rao

On Wed, Apr 9, 2014 at 3:37 PM, naveen <pagadala.naveenkumar@gmail.com> wrote:
Dear all,

As all know that we visited BMCS Home in last month .It  was ruined by Devadasu garu .He don't know how to run the home and maintaining of it.  40 childrens are staying in this home age from 2.5 year to 17 years.

This month we supported for grocerries to them it be a cost of 2000Rs/-.

List of items Given:

1.10 kgs Kandi pappu
2.25 Kgs Marmaralu (for breakfast )
3.5 liters  Palm oil
4.5 kgs Atukulu
5.10 kgs Upma Ravva
6. 2kgs Puliogare Powder