ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, October 23, 2012

Visit of Spoorthi Foundation, ECIL on 14th October, 2012

Hi Friends

On 14th Sunday, as per Schedule, we visited Spoorthi Foundation (http://www.sphoorti.org/), Cherlapalli.

There are separate homes for both Boys & Girls. Around 160 Children’s are benefiting from this.  We have very close rapport with the Founder Srivyal and with this home too.

We conducted Games & Entertainment activities to the children
We distributed 2 Rice Bags worth 1600/-
We explained about Unity & Helping each other with moral Stories  

We got lot of joy from Children. There is no words to appreciate the efforts of the Founder in organizing such a huge number of children. Children are good at many activities. They are naughty & Creative.Volunteers Participated : Jaya Sankar, Kapil, Mahesh, Gayathri, Venkatesh, Sriram & Family

There we also met A R Vineela, P.Sunil, P.Pavani, KM Naidu, T.Mahesh, Manasa, Gayatri, Kanchana, A.Sriman, J.Krishnam Raju and they also joined us in entertaining the children.

Thanks to every participant who has spare your valuable time with us and children.

Event Coordinated by :  Prabha, Naresh & Sai Kumar

B. Naresh Kumar (ASWA)