ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, October 19, 2012

7th Session of Basics & General Awareness Sessions at GBE Primary School on 1st October, 12

Hi all,

         We conducted basic and general awareness classes at GBES primary school at Bulkumpet. Based on Previous class ability test, we divided children into 2 Groups. One is below basic standards and other is who are good in Basics. From which we got a chance to pay more attention to the below Standards Group.
 

We conducted different classes for two groups   Class for 1st Group as usual contains Teaching Basics and For 2nd Group we teach Vattulu & dvithva  Aksharalu 

After completion of class we explained about Mahatma Gandhi.   Later we recognized and felt for not reminding a True Character & another Great Freedom Fighter i.e. Lalbahaboor Sastry.

Finally we have given home work to the children for their holidays, Which Includes
  • Practice Achulu & Hallulu, Sarala padalu and Tables
  • Write their daily activities in a Book
  • Write one story/ collect useful Pictures/Info from News Paper.
 

Volunteer's details
1. V. Sarath Chandra       2.Sai       3. S. Srinivasa Prasad Rao              4. K.  Kanaka Durga          5. V.  Haritha                                            

Special Thanks to Kanaka Durga, Our New Volunteer, for their regular Support. We need more volunteers to pay more attention to 1st Group Children, Please join with us.

Due to holidays we are unable continue our classes till 28th October.  From November 1st week we will restart the session.


Thanks to one and all.

Love all-Serve all
Haritha. V