ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Tuesday, July 10, 2012

1st Session at GBE Primary School-02.06.12

Hi Friends.
On 2nd July, Monday we started our Basic & General Awareness Sessions to 3rd,4th & 5th Class Children at GBE Primary School, Bulkumpet, Hyderabad.

This is an introduction class of Volunteers as well as Children. In this we briefly gave an introduction about AMMA and over all classes we are going to take. We collected their details like Name, Class, Hobbies and Goal. We asked Podupukathalu to entertain them. As you all know from Next class on words we will as per the Schedule /Time table Prepared.

Thanks to all the volunteers who ever turned up for this class.

Need volunteers to attract children and teach them in interactive way.  Interested contact @ 9985906229/9177999263/9000234852

Volunteers participated:
1. Sarath Chandra   2. Raghavendra   3. Srinivasa Prasad 4. Prabha  5.Haritha


Pictures                  Know More 

Love all-serve all
Haritha.V