ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, June 06, 2012

Plantation at Sangameswara Nagar, Ananthapur
Hi Team,

                          Under our Save Earth Project on 5th June, 12 we have planted 12 plants in-front of my home@Sangamesh Nagar, Anantapur, with the support of few children's in my surrounding areas.

                         Students are more energetic in Planting Trees and each one have adopted a Plant and they will take care of that Plant.They supported me well in this small Plantation activity.

                         I request every volunteer to please take a part of look into the possibilities of planting Trees even in small number. I hope i will get quick response form our volunteers in this regard.

                        With all your support i got confidence in doing any activity. Thanks to one and all for remembering my responsibilities towards our society.

                       We can achieve anything with collective efforts only. Thanks to ASWA for giving me an opportunity to execute my thoughts, even i was new to this work, they have supported & encouraged me in every corner. love all -serve all

Naveen Kumar
AMMA SOCIAL WELFARE ASSOCIATION
9849685946/7411739884.