ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, July 28, 2011

Visit of BERAKA ORPHANAGE HOME,22-07-2011


---------- Forwarded message ----------
From: εзη√€€η♡ <pagadala.naveenkumar@gmail.com>
Date: 2011/7/27
Subject: Visit of BERAKA ORPHANAGE HOME,22-07-2011


Hi to all,
           
              22nd JULY   2011 i and my friend Roshan visited BERAKA ORPHANAGE HOME,H.NO:LIG-252,NEAR RAJUEEV CHILDRENS PARK,HOUSING BOARD COLONY,ANANTAPUR.

In this home they are 35 children's including 15 girl children's studying from L.K.G to INTER. These children's are very active and well disciplined and they moved with us very closely and the way they prayed Jesus is very delightful.

We played Musical chairs, word game, singing and finally we distributed Bananas and biscuits.

Home was established by Mr.M.Timothy Sreeram Garu in the year 2006 and he is working as Postman in Anantapur.  He is planning to take voluntary retirement because he wants concentrate fully on this home.

In the next month he is planning to open an old age Home also at URAVAKONDA ROAD, near to Anantapur. Two acres of land was given by the Govt of Andhra Pradesh. Right now he is facing some problem with Revenue Department  for approval of that file, they are expecting some thing to move that file further.

Till now he didn't accepting any kind of funds for the reason of they have to now the people how the children are there in their home.

At present he is facing some financial problems for feeding the children. So interested and kind hearted can come forward and help these children.

They are ready to accommodate any orphans and semi-orphans without charging amount.

You can connect Mr.M.Timothy Sreeram Garu on 9396411167 or me  9849685946

Regards,
Naveen