ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, July 01, 2011

Current Projects of AMMA Social Welfare Association

Dear Friends...

Please click on the below to know more about our Current Projects… Every about regarding particular project will be posted in the specified link given below…. Apart from these projects we are also doing many things which can help others like joining of destitute in Homes, Financial Support to the Students, Collection of Old clothes and Many such…Which includes and involves Serving/Helping others….


  1. <NEW PROJECT-ANNAM PARABRAHMAM-DISTRIBUTION OF FOOD TO POOR & NEEDY>
  2. <VIKAS PROJECT-WEEKLY CLASSES AT SARASWATHI VIDYA MANDIR>
  3. <AKSHARAM PROJECT -ADDAGUTTA SLUM CHILDREN EDUCATION>
  4. <AKSHARAM PROJECT-AMRU NAGAR BANJARA THANDA SLUM EDCUCATION>
  5. <CHEYUTHA PROJECT-LIVELY HOOD SUPPORT TO CHENETHA WEAVERS>
** The above are only Specific Regular Projects

Love all-Serve all
AMMA Srinivas