ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, June 24, 2011

Updates

---------- Forwarded message ----------
From: chintu c
Date: Fri, Jun 24, 2011 at 11:03 PM

Hi all,

The following are the updates from Amrutha thanda, Balanagar

The following are the updates from Amrutha thanda, Balanagar

(1)    We recruited a teacher to teach the evening classes regularly
(2)    The classes are running from Feb 2011 regularly.
(3)     Daily 20-25 Kids are coming to the Classes.
(4)    Students are learning things quickly
(5)    Today we joined one student in nearby Private School
(6)    We are planning to join another 4-5 students in same school
(7)    We are also planning to conduct Games/other activities regularly to motivate the kids
(8)     The student’s progress and performance will be updated to everyone quarterly.
(9)    We are also planning to organize a trip to students (zoo/museum)
(10) As of now the progress in the slum is good and everything going smoothly
(11) Along with Regular teacher our Volunteers also joining with him to run the classes smoothly.

The Following Person We recruited as a Full time Teacher.

                                                                                    2011-2012
Name of the VV
Qualification
Subjects
School Name
Year
Sri Srinivas
M.Sc.
All subjects
Amrutha Thanda, Balanagar
2010-2011


 Thanks to All the volunteers and members for your wonderful support.

Thanks & regards
Chintu
Serve the Needy