ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Saturday, December 26, 2009

ANNADANAM at Vivekananda Old Age & Children Home


  • Tomorrow one of our Member Mr.A.Suman, Balance Sheet, Capital IQ is conducting ANNADANAM at Vivekananda Old Age & Children Home, KPHB at 12.00PM.  So interested members can take part of this event.


If you are interested to be part of any of the above please call @ 9177999263/9000199263/9704086827 A M M A