ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Friday, December 04, 2009

Seva: A Counselling Center


Friends,
Greetings.
I was told about this Organization by Ramadevi garu. She told that it was even published in Eenadu. Please find the attachment of the article.
This is about a group of women who offer counselling.