ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

EVENT-DATE

UPCOMING ACTIVITIES   REGULAR ACTIVITIES
DAY
ACTIVITY
1st Sunday
Speech Craft
2nd Sunday
Home Visit
2nd Sunday
Monthly Meet @ Ameerpet
Every Monday
Sessions in GBE Primary School, Balkampet
Every Saturday
Sessions in Govt. High Schools
3rd Monday
Food Distribution @ Govt. Hospital
3 Months
Blood Donation Camp
Apart from the above we will have many events planned before 5-15 days.