ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, April 19, 2018

An Article about OUR FOUNDER and ASWA in 2 Telugu States


dear All,

Kindly find the attached article In Yesterdays (Wednesday 4.4.2018) Andhra Jyothi NAVYA of 2 Telugu States you can see a NEWS ARTICLE about Me & Amma Social Welfare Association (www.aswa.co.in)

You can read the info in clear in the link tooo : http://www.andhrajyothy.com/artical?SID=559305
TEAM ASWA
​​
Smiling, Sharing, Loving, Caring and Helping are my five main weaknesses