ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, November 19, 2017

ATP UPDATES:Food Distribution @ Govt Hospital 22-10-2017

Dear All,

On Sunday(22-10-2017) We successfully conducted food distribution at Govt Hospital, Anantapuramu. This time we changed the timings to conduct food distribution regularly @ 3 P.M and it is comfortable to all volunteers. So we finalized to conduct food distribution every time @ 3 P.M only.


Along with food distribution we distributed men and women old clothes with bangles which we collected from our regular donors. And one of our new volunteer Mr.Uday is ready to take lead in conducting food distribution regularly at Govt Hospital. We distributed Vegetable Palav to 100+ outpatients.
Volunteers Participated:
  • Mr.Uday
  • Eswaramma
  • Venkata Subbamma
  • Basha Bhai
  • Naveen


Regards,
Naveen
Anantapuramu Chapter Co-ordinator
Amma Social Welfare Association
9849685946/917799263