ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Sunday, February 12, 2017

Reg:Home Visit on 12 Feb 2017 at Maruti orphan Home for Girls , sowrnapuri colony Miyapur

Hi all,
With all your support today we have successfully completed visit to  Maruti orphan home for  girls, Swarnapuri conly ,Miyapur ,Hyd...

Total  16 Volunteers participated...The home has 62 children's  

It was a awesome feeling to spend time with the children...
Sung many songs .. conducted musical ball game , dances by children's and volunteers,damsel arts ,paper cups and straw  etc...

Distributed  groceries , pens , books with multi game board and Gifts for game winners 

i would like say special thanks our regular volunteer Prasad Garu and his wife Harini Garu for providing  lunch to our  volunteers, it was very tasty 

Thank you all,
Harikrishna P
9848268646
Team Share & Care ASWA


--

Thanks&Regards
Harikrishna
9848268646