ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Thursday, March 24, 2016

Health request from PARAMA SIVA KUMAR ,Tanuku, KIDNEY Problem

Hi all,

We have received a health request from Parama Siva Kumar from Tanuku on January 2016, as he was suffering with kidney disease (Creatine level is 4), and he requested us for his monthly medicine, which costs approximately Rs.6000/-per month.

Verification details: One of our volunteer has visited his house and found genuine as per our (Amma Social Welfare Association) policies.

His father and mother was both are working as a daily labor, and the earnings was spending on their live hood. Parama Siva Kumar went to Kuwait for his job. At the time of joining, Company asked his health report card. At that time he came to know that he is suffering with kidney problem, and came back to India, through his friends he reach us.

After the complete verification, ASWA has decided to take his responsibility for 6 months which approximately cost Rs.36000/- (for each month RS.6000/-)

So today we have deposited the full amount of Rs.36000/ to his bank account. The amount should be spent on Medicines only (Compulsory).Myself or any of ASWA team members have right to monitor as he is spending money for medicines or not.Thanks and Regards

V.Rama Mohana Rao
Health Support Project Coordinator
Amma Social Welfare Association
S R Nagar, Hyderabad
9391612346