ఈ సంస్థ ఎటువంటి (మతపరమైనటువంటి) ఇతర సంస్థలకు సంబంధించింది కానీ, అనుబంధమైనది కానీ కాదు. ఇది పూర్తిగా స్వచ్చంద సేవకోసం స్థాపించబడినది......

Wednesday, October 08, 2014

FOOD DISTRIBUTION-KADAPA CHAPTER- 5th OCTOBER-2014 SUNDAY 7 PM-8 PM

Hi A.S.W.A,
Today (05.10.2014) We Kadapa Chapter Volunteers Distributed 21 Packets of Lemon Rice to Road Side Destitute. We Started Distribution at 7:30 Pm From Kadapa Railway Station-Via –KotiReddy Circle- Old Bus Stand Surroundings- 7 Roads-old Rims and Near Raja Rajeswari Temple.  It gives More Happiness and Self Satisfaction when they are blessed us while receiving the Food Packets. Thanks to Chapala Sreenivasulu Who Gave Rs/- 700 to purchase Groceries to the Food Distribution Programme .And Thanks to Chapala Kalyani Who gave backend Support to this Programme She Prepared Food in Her Home. Volunteers Feel Very Happily, They said that "Yentha Dabbulu sampadinchina raani Thrupthi  vaallaki Food Packet istunte kaligindi"  By this Inspiration We are happily Moving to Next Program..Thank s to Management Committee and All the Volunteers For Yours Support.


Volunteers Participated:

  • Tadigotla Babu       (Volunteer and Blood Donor)
  • Tadigotla Siva         (Volunteer)
  • N.Dhanush Kumar ( Brother 's Son Of Venkatesu)
  • Chapala Venkatesu (Volunteer)

    

WITH REGARDS**
Love all - Serve all
Chapala Venkatesh
Kadapa Chapter